Świetlica

Świetlica szkolna w PSP w COpolu jest czynna od 7.00 do 7.45 w godzinach porannych oraz od 12.45 do 16.30 w godzinach popołudniowych. Opieką objęte są dzieci z klas I – III. 

Do jej głównych zadań zaliczyć można:

zapoznanie dzieci z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania wolnego czasu, przyswajanie nawyków w tym zakresie,
kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć
i w czasie tworzonych świadomie sytuacji, sprzyjających współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowania się ważnymi
dla zbiorowości normami i kryteriami postępowania,
planowe oddziaływanie na postawy społeczno-moralne dzieci,
rozwój zainteresowań, uzdolnień i talentów,
organizacja życia kulturalnego, sportu i rekreacji,
działalność opiekuńcza na rzecz dziecka,
pomoc w odrabianiu zadań domowych.Świetlica

Zadania programowe świetlicy realizowane są poprzez stosowanie różnych metod i form pracy takich jak:

gry i zabawy towarzysko-rozrywkowe,
gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, sportowe,
gry logiczne i umysłowe,
zajęcia umuzykalniające: śpiew, muzykowanie, rytmika, słuchanie muzyki,
zajęcia plastyczne: różne techniki plastyczne, zabawy plastyczne,
zajęcia techniczne, majsterkowanie,
czytelnictwo,
konkursy,
korzystanie z radia, telewizji, filmu, internetu.

Staramy się uwzględniać indywidualne potrzeby wszystkich dzieci, wyrównywać ich niedobory rozwojowe, popierać wysiłki zmierzające do współpracy, nie hamując przy tym indywidualnej inicjatywy, zabiegać o wytworzenie wysokiego poziomu zainteresowań i indywidualnego zadowolenia, a ponadto troszczyć się o bezpieczeństwo bawiących się dzieci, a także stan mienia szkolnego. Co roku świetlica szkolna bierze udział w kiermaszach świątecznych na których można obejrzeć oraz zakupić prace dzieci.