Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Opolu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.pspnr30opole.pl  

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń lub  niezgodności  wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych;
 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ;
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej;
 • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach;
 • dokumenty zamieszczone w plikach PDF są nieczytelne przez czytnik ekranu;
 • strona nie posiada funkcji tłumacza języka migowego.

Skróty klawiszowe:

Nawigacja po stronie jest możliwa za pomocą przycisku TAB i potwierdzenie wyboru ENTER na klawiaturze.   

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Ostatni przegląd deklaracji dnia: 2023.03.07
 • Ostatnia aktualizacja dnia: 2023-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Thiel, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 457 01 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

http://www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-940 Opole, ul. Nyska 1A
Tel.: 774570154
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: http://www.pspnr30opole.pl   

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek, w którym mieści się siedziba Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30, usytuowany jest w Opolu przy ul. Nyskiej 1A.
 2. Przed szkołą nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Do budynku prowadzą 2 wejścia, są dostępne dla osób z niepełnosprawnością – rozkładana rampa dla wózków inwalidzkich.
 4. Budynek ma 3 kondygnacje, nie posiada windy. W budynku hali namiotowej znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W szkole brak pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 8. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na pomoc pracownika szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.